TrainingszeitenMontag, 18:00 - 20:00,  Renseikan-Dojo, Grabenring 9, 9360 Friesach

Iaijutsu, KenjutsuDienstag, 18:30 - 20:00,  Renseikan-Dojo, Grabenring 9, 9360 Friesach

QigongMittwoch, 18:30 - 20:00, Renseikan-Dojo, Grabenring 9, 9360 Friesach

Taichichuan